logo今天是:  
首  页 | 公司简介 | WEICON产品 | 新闻中心 | 技术资讯 | 联系我们
WEICON金属填补胶
WEICON金属修补棒
WEICON强力结构胶
WEICON环氧胶
WEICON聚氨酯粘合剂
WEICON弹性密封胶
WEICON硅胶
WEICON瞬间胶
WEICONLOCK厌氧胶
WEICON Plast-O-Seal
WEICON金属喷剂
WEICON清洁喷剂
WEICON防腐润滑喷剂
WEICON工艺液
WEICON防卡剂
WEICON多功能润滑剂
WEICON剥线钳
 

 
WEICONLOCK厌氧胶
WEICONLOCK AN302-21
WEICONLOCK AN302-21螺纹胶,防震动,低粘度,低强度
WEICON订货号: 30221020,30221150,30221200
WEICONLOCK AN302-22
WEICONLOCK AN302-22螺纹胶, 防震动,中粘度,低强度
WEICON订货号: 30222020,30222150,30222200
       
WEICONLOCK AN302-40
WEICONLOCK AN302-40螺纹胶,中等强度,中等粘度
WEICON订货号: 30240020,30240150,30240200
WECIONLOCK AN302-42
WEICONLOCK AN302-42螺纹胶,中等粘度,中强度
WEICON订货号: 30242020,30242150,30242200
       
WEICONLOCK AN302-41
WEICONLOCK AN302-41螺纹胶, 中粘度,中强度
WEICON订货号: 30241020,30241150,30241200
WEICONLOCK AN302-43
WEICONLOCK AN302-43螺纹胶,高粘度,高强度
WEICON订货号: 30243020,30243150,30243200
       
WEICONLOCK AN302-50
WEICONLOCK AN302-50螺纹胶,中等粘度,高强度
WEICON订货号: 30250020,30250150,30250200
WEICONLOCK AN302-60
WEICONLOCK AN302-60螺纹胶,中等粘度,高强度
WEICON订货号: 30260020,30260150,30260200
       
WEICONLOCK AN302-62
WEICONLOCK AN302-62螺纹胶,高强度,高粘度
WEICON订货号: 30262020,30262150,30262200
WEICONLOCK AN302-70
WEICONLOCK AN302-70螺纹胶,中等粘度,高强度
WEICON订货号: 30270020,30270150,30270200
       
WEICONLOCK AN302-71
WEICONLOCK AN302-71螺纹胶,中等粘度,高强度
WEICON订货号: 30271020,30271150,30271200
WEICONLOCK AN302-72
WEICONLOCK AN302-72螺纹胶,高粘度,高强度
WEICON订货号: 30272020,30272150,30272200
       
WEICONLOCK AN302-90
WEICONLOCK AN302-90螺纹胶,低粘度,高强度
WEICON订货号: 30290020,30290150,30290200
WEICONLOCK AN302-25
WEICONLOCK AN302-25螺纹密封胶,高粘度,低强度
WEICON订货号: 30225020,30225150,30225200
       
WEICONLOCK AN302-45
WEICONLOCK AN302-45螺纹密封胶,高粘度,中强度
WEICON订货号: 30245020,30245150,30245200
WEICONLOCK AN302-75
WEICONLOCK AN302-75螺纹密封胶,高粘度,高强度
WEICON订货号: 30275020,30275150,30275200
       
WEICONLOCK AN302-77
WEICONLOCK AN302-77螺纹密封胶,高粘度,中强度
WEICON订货号: 30277020,30277150,30277200
WEICONLOCK AN302-80
WEICONLOCK AN302-80螺纹密封胶,高粘度,特等强度
WEICON订货号: 30280020,30280150,30280200
       
WEICONLOCK AN305-11
WEICONLOCK AN305-11螺纹密封胶,高粘度,中强度
WEICON订货号: 30511020,30511150,30511200
WEICONLOCK AN305-42
WEICONLOCK AN305-42螺纹密封胶,中粘度,中强度
WEICON订货号: 30542020,30542150,30542200
       
WEICONLOCK AN305-72
WEICONLOCK AN305-72螺纹密封胶,高粘度,中强度
WEICON订货号: 30572020,30572150,30572200
WEICONLOCK AN305-77
WEICONLOCK AN305-77螺纹密封胶,高粘度,中强度
WEICON订货号:30577150,30577200
       
WEICONLOCK AN305-86
WEICONLOCK AN305-86螺纹密封胶,高粘度,特等强度
WEICON订货号:30586150,30586200
WEICONLOCK AN306-00
WEICONLOCK AN306-00固持胶,中粘度,高强度
WEICON订货号: 30600020,30600150,30600200
       
WEICONLOCK AN306-01
WEICONLOCK AN306-01固持胶,低粘度,高强度
WEICON订货号: 30601020,30601150,30601200
WEICONLOCK AN306-03
WEICONLOCK AN306-03固持胶, 低粘度,高强度
WEICON订货号: 30603020,30603150,30603200
       
WEICONLOCK AN306-10
WEICONLOCK AN306-10固持胶, 中粘度,高强度
WEICON订货号: 30610020,30610150,30610200
WEICONLOCK AN306-20
WEICONLOCK AN306-20固持胶, 高温,高粘度,高强度
WEICON订货号: 30620020,30620150,30620200
       
WEICONLOCK AN306-38
WEICONLOCK AN306-38固持胶,快固化,中粘度,高强度
WEICON订货号: 30638020,30638150,30638200
WEICONLOCK AN306-40
WEICONLOCK AN306-40固持胶,高温,慢固化,中粘度,高强度
WEICON订货号: 30640020,30640150,30640200
       
WEICONLOCK AN306-41
WEICONLOCK AN306-41固持胶, 中粘度,中强度
WEICON订货号: 30641020,30641150,30641200
WEICONLOCK AN306-48
WEICONLOCK AN306-48固持胶, 低粘度,高强度
WEICON订货号: 30648020,30648150,30648200
       
WEICONLOCK AN306-50
WEICONLOCK AN306-50固持胶, 高粘度,中强度
WEICON订货号: 30650020,30650150,30650200
WEICONLOCK AN306-60
WEICONLOCK AN306-60固持胶, 高粘度,高强度
WEICON订货号: 30660020,30660150,30660200
       
WEICONLOCK AN305-10
WEICONLOCK AN305-10法兰密封胶,高温,高粘度,高强度
WEICON订货号: 30510020,30510150,30510200
WEICONLOCK AN305-18
WEICONLOCK AN305-18法兰密封胶,高粘度,高强度
WEICON订货号: 30518020,30518150,30518200
       
WEICONLOCK AN305-72
WEICONLOCK AN305-74法兰密封胶,耐高温,高粘度,高强度
WEICON订货号: 30574020,30574150,30574200
WEICONLOCK AN305-73
WEICONLOCK AN305-73法兰密封胶,高粘度,低强度
WEICON订货号: 30573020,30573150,30573200
       
WEICONLOCK AN306-30
WEICONLOCK AN306-30固持胶
   
WEICON, WEICONLOCK, 金属修补剂锌喷剂防卡剂金属修补棒环氧粘合剂红色高温硅胶

上海昆邦化工有限公司 版权所有 @2009-2011
联系人:蒋满平 电话:021-58528856 传真:021-58528166 手机:13788990268 电子邮件:578116175@qq.com